ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporu Ne Anlatır?

Bağırsaklarımızda bizlerle yaşamımızı paylaşan bakterilerin hangi cinsten ve ne miktarda bulundukları sağlık durumumuz ve yaşam kalitemiz hakkında önemli ipuçları vermektedir. Öyle ki çok yakın bir gelecekte, sadece dışkıdaki mikroorganizmaları inceleyerek pek çok hastalığın erken tespitini yapmak mümkün olacaktır.Yaşam tarzımız ve maruz kaldığımız çevresel etkiler, bağırsak mikrobiyomumuzun değişip farklılaşarak yalnızca bize özgü bir yapıya bürünmesine neden olur. Zaman içerisinde bağırsak mikrobiyomumuzdaki bu dönüşümlerin, sağlık durumumuza da olumlu veya olumsuz değişimler olarak yansıdığı bilinmektedir. Yani, mikrobiyomumuzun sağlığımızı olumsuz yönde etkileyecek profillere yönlenmemesi için, mevcut profilinin ortaya konup onu koruyacak ve doğru yönlendirecek adımların atılması, sağlıklı yaşam yönetimi ve hastalıklardan koruyucu proaktif bir yaşam tarzı için önemli bir adımdır. ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporu, bağırsak mikrobiyomunun mevcut durumunu ve belli başlı sağlık parametreleri için değerlendirmesini sana sunan yeni nesil bir teknolojidir.

Mikrobiyomunu tanıyıp mevcut sağlığın üzerindeki etkilerini keşfetmen için tasarladığımız mikrobiyom analiz raporun,

  • sana özgü olan mikrobiyom çeşitliliğini
  • hangi bakterilere konaklık ettiğini (taksonomik analiz)
  • mikrobiyomu seninkiyle benzeyen bireylerin sağlık profili istatistiklerini
  • mikrobiyom sağlığın hakkında önemli doneler sunan bağırsak skorlarını sunar.

Bu analiz raporu sayesinde, öncelikle bağırsağında sağlığın için yeterli zenginlikte bakteri popülasyonu taşıyıp taşımadığını, bu bakterilerin neler olduklarını ve başlıca özelliklerini öğreneceksin. Daha sonra dünya üzerinde ve ülkemizdeki geniş bir havuzdan, mikrobiyomu sana en çok benzeyen insanların sağlık durumları ve en çok hangi sağlık problemleriyle karşılaştıkların istatistikleri senin için oluşturulacaktır. Son olarak, sağlığın için önemli bulduğumuz skorlamalar ve havuzdaki diğer örneklere kıyasla senin durumunu göz önüne seren bir rapor elde edeceksiniz. Bu rapor, senin mikrobiyom sağlığın için ortaya çıkan genel tabloyu paylaşmak amacıyla sunulmaktadır. ENBIOSIS teknolojisi, mevcut mikrobiyom profilini daha sağlıklı bir hale dönüştürmek için gereken sana özel beslenme rehberini bu raporda üretilmiş olan sonuçları değerlendirerek oluşturmaktadır.

Mikrobiyom Analiz Raporu’nun Modülleri

Mikrobiyom Çeşitliliğin: Bağırsağımızda trilyonlarca bakteri yaşamaktadır. Mikrobiyom çeşitliliği, bağırsaklarımızda bulunan bakterilerin ne derece farklı türlerden oluştuğu ve her bir türün miktarının ne derece homojen olduğunu gösteren ölçümdür. Mikrobiyom çeşitliliği yüksek olan bireylerin bağırsağında daha zengin bir metabolik faaliyet olacağından, mikrobiyom çeşitliliğinin artırılması sağlığı doğrudan olumlu etkileyecektir. Mikrobiyom analiz raporunda bulunan çeşitlilik skoru topluma kıyasla mikrobiyomunun ne denli bu özellikleri taşıdığını değerlendirmektedir.

Taksonomik Analiz: Bağırsak mikrobiyomunda bulunan bakteriler ve miktarları şube (yakın sınıfların toplandığı üst grup), aile (yakın cinslerin toplandığı üst grup), ve cins (bir birirne yakın türlerin bir arada toplanmasıyla oluşturulan üst grup) dağılımları şeklinde sunulmaktadır. Bu dağılım grafiklerinden kendi profilini toplumun geneli ve sağlıklı bireylerin profili ile karşılaştırmalı olarak değerlendirebilirsin. Ayrıca sağlığın için faydalı olduğu bilinen bakterilerin diğer örneklerin ortalamaları ile karşılaştırmalı durumlarına bakarak bu bakterilerinin yeterlilikleri/eksiklikleri hakkındaki durumunu değerlendirmen de mümkün.

Yakın Profiller: Bağırsak profili seninki ile benzeşen bireyler ile mikrobiyom kaynaklı sağlık kalitesi açısından benzer karakterde bulunmanız beklenen bir durumdur. Bu sebeple mikrobiyom analizi raporunda  bir havuz içerisindeki sana en benzeyen mikrobiyoma sahip bireylerin sağlık/yaşam stili istatistikleri sunulmaktadır. Bu istatistikler sana potansiyel sağlık risklerini değerlendirme fırsatı sunmaktadır.

Bağırsak Skorları: Son bilimsel çalışmalar ile belli başlı sağlık parametrelerinin mikrobiyom ile yakın ilişkili olduğu keşfedilmiştir. Bu sebeple, bağırsak mikrobiyomunda ilgili sağlık parametresiyle ilgili bakterilerden ne miktarda olduğuna bakarak isabetli tahminler yapmak mümkündür. ENBIOSIS’in geliştirdiği algoritma ile yaklaşık 30.000 kişinin mikrobiyom verisi ve sağlık bulgularını makine öğrenme yaklaşımları ile değerlendirerek mikrobiyom profilinden sağlık parametrelerini ortaya koyacak bir analiz yaklaşımı üretilmiştir.

ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporunun bu değerlendirmeyi ne şekilde yaptığını anlamak için   öncelikle genel sağlık durumu ile ilişkili olan ve bağırsaklarımızdaki bakterilerle yakın bağlantısı bulunmuş parametrelerden bahsetmeliyiz:

Karbonhidrat, Protein ve Yağ Metabolizmaları: Aldığımız besinlerin temel bileşenleri olan karbonhidrat, protein ve yağların vücudumuzda ne şekilde işlenerek enerjiye dönüştürüleceğinin bağırsak mikrobiyomumuz ve bedenimiz arasındaki iletişimle belirlendiği bilinmektedir. Dolayısıyla mikrobiyom profilimize bakılarak enerji metabolizmamızın ne şekilde işlediğinin tahmin edilmesi mümkündür. Analiz sonucunda bu metabolizmaları değerlendiren skorlar ve farklı sağlık gruplarına göre senin skorunun ne durumda olduğu sunulmaktadır.

Antibiyotik Hasarı: İlaç formunda veya tükettiğimiz besinlerde katkı olarak bulunan antibiyotikler, bağırsak bakteri topluluklarına önemli zarar vermekte ve ortaya çıkan dengesizlikler sağlığı olumsuz etkileyebilmektedir. Hasar skoru, senin mikrobiyomunun antibiyotik hasarı sonucu başkalaşan mikrobiyomların karakterine hangi ölçüde benzediğini sunmaktadır.

Bağırsak Hareketliliği: Sağlıklı işleyen bir bağırsağın sindirim sistemi başta olmak üzere birçok sistemin sağlık kalitesinde rol aldığı bilinmekle birlikte araştırmalar mikrobiyomun durumunun bu hareketlilikte rolünün olduğunu göstermektedir. Analiz sonucunda ortaya çıkan skor, mikrobiyomunun bağırsak hareketliliğin üzerinde oynadığı rol hakkında bilgi vermektedir.

Beden Kitle İndeksi: Vücudumuzun aldığı besinlerin ne şekilde enerjiye dönüştürüleceği önemli ölçüde bağırsak mikrobiyomu tarafından kontrol edildiği için zayıf, normal kilolu, aşırı kilolu veya obez kategorilerindeki insanların mikrobiyomlarında ölçülebilir farklılıklar tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak bir insanın bağırsak mikrobiyomunun kilo almaya/zayıflamaya ne denli elverişli olduğunu kestirmek mümkündür. Beden kitle indeksi skoru ile kilo vermeye/kazanmaya ne kadar elverişli bir mikrobiyomunun olduğu ortaya çıkmaktadır.

Glüten Hassasiyeti: Glüten sindiriminde problem yaşayan bireyle üzerine yürütülen bilimsel çalışmalarda hassasiyetin tetiklenmesinde, ortaya çıkışında veya ilerlemesinde önemli risk faktörlerinden birinin bağırsak mikrobiyom kompozisyonu olduğu görülmüştür. Bu durum, mikrobiyom kompozisyonunun taşıdığı glüten hassasiyeti riskini ölçmeyi mümkün hale getirmektedir. Mikrobiyom analiz raporunda üretilen hassasiyet skoru, mikrobiyom kaynaklı glüten hassasiyeti riskin hakkında bilgi sağlamaktadır.

Laktoz Hassasiyeti: Laktoz sindiriminde problem yaşayan bireylerin mikrobiyom profillerinde farklılaşma olduğu, dahası bu problemin mikrobiyomu doğru besleyerek geriletilebildiği bilinmektedir. Analiz sonucu sunulan hassasiyet skorun, mikrobiyomunun laktoz intoleransı olan bireyleri ne denli andırdığını göstermektedir.

Otoimmünite İndeksi: Geçtiğimiz yıllarda yürütülen bilimsel deneylerde birçok otoimmün hastalık için hasta bireylerin bağırsak miklrobiyom profillerinin de sağlıklılardan farklı olduğu ortaya çıkarılmıştır. Otoimmün hastalıkların ortaya çıkışında mikrobiyomun dengesizliğinin rol sahibi olduğu artık güçlü bir şekilde kabul görmeye başlayan bir görüştür. Sağlıklı ve otoimmün hastalığa sahip insanların arasındaki bu geçişi derecelendirerek mikrobiyomun bu bozukluk üzerindeki riskini değerlendirmek, yapay zeka yöntemlerinin de yardımıyla mümkün hale gelmiştir. Üretilen indeks, senin mikrobiyomunun otoimmün hastalığı bulunan bireylerin mikrobiyom karakteriyle ne derece örtüştüğünü sunarak potansiyel bir risk hakkında fikir sahibi olmanı sağlamaktadır.

Probiyotik Mikroorganizmalar: Bağırsaklarımızda yaşayan ve sağlığımıza olumlu katkıları olduğu bilinen bakteri türlerinin varlığı ve miktarı bu olumlu katkılardan ne derece faydalanabildiğimizi gösteren bir parametredir. Probiyotik bakterilerinin miktarının diğer bireylere oranla bağıl yeterliliği bu skorla sana sunulmaktadır.

Şeker Tüketimi: Batı tipi beslenme ile artan yüksek miktarda rafine şeker tüketiminin bağırsak mikrobiyomu dengemizde değişikliklere sebebiyet verdiği şeker tüketimi farklı bireyler incelendiğinde görülebilmektedir. Mikrobiyom profilinin şeker tüketimi yüksek olan bireylerin karakteristiğine ne denli benzediği, dolayısıyla şeker tüketiminin mikrobiyomunda ne ölçüde değişime yol açtığı bu skorla sunulmaktadır.

Yapay Tatlandırıcı Hasarı: İnsan tarafından sindirilmediği için kalorisiz moleküller olarak öğünlerimize giren yapay tatlandırıcılar, sindirim kanalındaki yolculuklarının sonunda bazı bağırsak bakterilerimiz için toksik etki oluşturup onların azalmasına ve bağırsak dengesinde bozukluklara sebep olabilmektedir. Hatta bu dengesizliğin metabolik sendrom gibi kronik rahatsızlıkların oluşumunda rol alabileceği ortaya çıkarılmıştır. Mikrobiyom analiz raporu ile profilinin sıklıkla yapay tatlandırıcıya maruz kalan bireylerin karakteristiğine ne denli benzediği, dolayısıyla tatlandırıcıların mikrobiyomunda ne ölçüde değişime yol açtığı sunulmaktadır.

Uyku Kalitesi: Bağırsak mikrobiyomunun beyin ile iletişimi ve biyolojik saat düzenlemesindeki rolü sebebiyle mikrobiyom profilinin uyku fizyolojisi doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Mikrobiyomunun kaliteli uyku için ne denli elverişli olduğu bu raporda sunulan bağıl skorlar ile ölçülmektedir.

Vitamin Sentezi: Sağlığımız için gerekli olduğu bilinen pek çok vitaminin bağırsak bakterileri tarafından sentezlenip bağırsak tarafından emildiği uzunca bir zamandır bildiğimiz bir gerçektir. Bu skor sana vitamin biyosentezinden sorumlu bakterilerinin topluma göre ne durumda olduğunu göstermektedir.

Mikrobiyom Yaşı: Anne karnında oluşmaya başlayan mikrobiyomumuz yaşımızın ilerlemesine paralel olarak farklılaşır ve bizimle beraber yaşlanır. Mikrobiyomumuzun yaşımızdan küçük ya da büyük göstermesinde yaşam koşullarımız ve beslenme alışkanlıklarımız çok önemli rol oynar. Mikrobiyom topluluğunun yaşlandıkça ortaya çıkan değişimi o kadar karakteristiktir ki mikrobiyoma bakarak bireyin biyolojik yaşını belirlemek mümkündür. ENBIOSIS mikrobiyom yaşı tahmin algoritması, toplum normallerine göre mikrobiyomunun hangi yaştaki bireylerin mikrobiyom karakteristiğini daha çok yansıttığını ölçmektedir. Buna göre mikrobiyomunun kronik yaşından daha erken yaşlandığı veya nispeten genç kaldığı çıkarımlarını yapmanız mümkün olmaktadır. Son çalışmalar, genç profildeki mikrobiyomların bireylerin metabolizmasını da sağlıklı hale getirerek yaşlanmayı geciktirici etkilerinin olduğunu göstermektedir.

Geçtiğimiz 15 yıldan günümüze değin yürütülen bilimsel araştırmalar göstermekte ki yaşam ortağımız mikrobiyom, sağlığımız üzerinde büyük etkilere sahip bir ekosistemdir. Sahip olduğumuz en büyük şans ise onu yönlendirerek daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşama kavuşabilmemiz için başta beslenme yönetimi olmak üzere müthiş bir potansiyelin bulunmasıdır. Ancak kişiden kişiye farklılaşacak bu mikrobiyom yönlendirme reçetelerinin tasarlanabilmesi için öncelikle mevcut mikrobiyomumuzun içerisinde bulunduğu durumun anlaşılması gerekmektedir. İşte ENBIOSIS Mikrobiyom Analiz Raporu tam da bunu ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde sana sunmayı amaçlamaktadır!

Kaynakça

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27396567
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28393285
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26590418/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24995874/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30704159/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29849617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26605783
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31175813/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28049818
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6222326/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6471792/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31589627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30866812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7018528/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29951588

 

Not: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi oluşturmak veya onun yerine geçmesi amaçlanmamıştır.
Phone
Sitemizde çerez konumlandırılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.